Ochrana osobných údajov

Aké sú moje práva podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov?

Právo na prístup k údajom

Máte právo od toho, kto vaše osobné údaje spracúva, požadovať:

 • vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvané,
 • prístup k vašim osobným údajom a ďalším informáciám,
 • poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás spracúva.

V prípade opätovnej žiadosti o kópiu prevádzkovateľ môže účtovať primeraný poplatok,čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo na opravu

Máte právo u toho, kto spracúva vaše osobné údaje žiadať o opravu vašich údajov:

 • nesprávnych,
 • nepresných,
 • neúplných.

Vzor žiadosti. Podrobnejšie informácie k právu na prístup k údajom v čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Máte právo si uplatniť vymazanie vašich osobných údajov, ak je splnený jeden z dôvodov uvedených v čl. 17:

 • napr. ak ich prevádzkovateľ už nepotrebuje, ak ich spracúva nezákonne a pod.,
 • čl. 17 v odseku 2 upravuje výnimky z tohto práva.

Vzor žiadosti. Podrobnejšie informácie k právu na vymazanie v čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo žiadať toho, kto spracúva vaše osobné údaje o obmedzenie spracúvania, ak je splnený jeden z dôvodov uvedených v čl. 18, napr. ak ste u prevádzkovateľa napadli správnosť osobných údajov a pod.
Spracúvanie je obmedzené po určitú nevyhnutnú dobu, ktorá závisí od konkrétnej situácie, napr. kým prevádzkovateľ neoverí správnosť. Vzor žiadosti. Podrobnejšie informácie k právu na obmedzenie v čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Právo na prenosnosť údajov

Toto právo možno u prevádzkovateľa uplatniť za týchto podmienok, ktoré musia byť splnené súčasne:

 • spracúvanie je založené na súhlase alebo zmluve,
 • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

V rámci tohto práva môžete:

 • získať svoje osobné údaje od prevádzkovateľa v štruktúrovanom, bežnej používanom a strojovo čitateľnom formáte,
 • žiadať priame poskytnutie vašich údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Vzor žiadosti. Podrobnejšie informácie k právu na prenosnosť v čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, viac informácií sa dočítate aj v Usmernení k právu na prenosnosť.

 Právo namietať

Právo namietať môžete využiť kedykoľvek v nasledujúcich prípadoch:

 • ak sú vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe, ktorým je verejný záujem alebo oprávnený záujem,
 • ak dochádza k profilovaniu založenému na verejnom záujem alebo oprávnenom záujme.

Najčastejšie sa toto právo uplatňuje pri spracúvaní osobných údajov na účely priameho marketingu, vzor žiadosti. Podrobnejšie informácie k právu namietať v čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.