Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Časť I.
Obchodné podmienky pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi
1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“)
upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy
uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Spoločnosť, s.r.o., IČO: 33 442 890,
sídlo: Holého 4, 815 46 Bratislava, zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I oddiel: Sro, vložka: 654/B (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim –
spotrebiteľom (tiež ako „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho
e – mail: ………………………………
telefón: ………………………………
fax: ………………………………
IČ DPH: ………………………………
DIČ: ………………………………
korešpondenčná adresa: ………………………………
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka: ………………………………
Č. účtu: ………………………………
IBAN: ………………………………
BIC (SWIFT): ………………………………
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI ………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
1.2. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ.
1
1.3. Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická
osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
1.4. Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje meno,
priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailový kontakt.
1.5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V
prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si
dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú
ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými
podmienkami.
1.6. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú
prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci
nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru
bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného
formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „objednávka“), resp.
akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo
forme emailu, osobne, telefonicky alebo faxom. V prípade ak predávajúci
a spotrebiteľ uzatvoria kúpnu zmluvu prostredníctvom webstránky
…………………………………., predávajúci je povinný dodržať všetky povinnosti, ktoré
stanovuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“). Všetky ceny za
tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané v EUR vrátane
DPH. Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je pravdivé a úplné vyplnenie
všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii objednávky.
2.2. Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční zamestnanec predávajúceho najneskôr v
nasledujúci pracovný deň po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude
vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po
predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru,
platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako
„potvrdenie objednávky“. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť
vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred
potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a
2
následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa
zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí
objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju
e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné
akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom
upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu
kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom
jeho objednávky.
2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii
tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru
a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má
byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na
dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné
meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.
2.4. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od
1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v
daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte
neprijal a nezaplatil.
2.5. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke
predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj
záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar
v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku
kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný
prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú
finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s
predávajúcim nedohodne inak.
3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1. Predávajúci je povinný:
a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v
dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu
spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
c. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej
podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady
predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový
doklad).
3
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho
za dodaný tovar.
3.3. Predávajúci má pred záväzným akceptovaním objednávky právo stornovať
objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný
dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v
cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne
na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný emailom.
3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby
poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru a to v prípadoch, kedy je
dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového
prevodu, alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.
4. Práva a povinnosti kupujúceho
4.1. Kupujúci je povinný:
a. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti
vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním
poverenej osoby.
4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste
dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
5. Dodacie a platobné podmienky
5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a
vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho.
5.2. Objednaný tovar je možné dodať na adresu uvedenú a potvrdenú
v objednávacom formulári. Tovar doručujeme prostredníctvom prepravnej služby na
kupujúcim zvolenú adresu alebo osobným odberom priamo u predávajúceho. Cenník
za dopravu môžete nájsť na stránke …………………………………… Objednávky sú
vybavované v čo najkratšom možnom čase do 24 hod. V niektorých prípadoch od
pripísania sumy za tovar na účet predávajúceho pri platbe vopred. Termín dodania
nájdete pri každom produkte na ………………………………. V prípade, že dané lehoty nie
je z technickým príčin možné dodržať, bude o tom kupujúci bezodkladne
informovaný. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote,
4
kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak
predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je
oprávnený odstúpiť od zmluvy.
5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii
objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho
písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do ………. pracovných dní po
uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii, vzniká
predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných
nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí …… pracovných
dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený
odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že si zákazník tovar
neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný
uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.
5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím
lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky
predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej
zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby
tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie
tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať zápis o doručení a odovzdaní tovaru.
Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je
povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o
zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru
opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve,
všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru
na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné.
5.7. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal,
bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal
tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a
za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri
jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru odmietnuť tovar
prevziať a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis),
ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu
doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s
dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade
neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie
tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal
5
tovar už v čase jeho prevzatia.
5.8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovacou
spoločnosťou, za oneskorené dodanie tovaru z dôvodu nesprávne uvedenej adresy
prijímateľa kupujúcim pri vyplnení formulára pri objednávke tovaru resp. registrácii
užívateľa, za poškodenie zásielky doručovacou spoločnosťou, za prípadné nedodanie
tovaru ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci
nemohol ovplyvniť.
5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote
uvedenej v bode 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a
predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle
bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných podmienok.
5.10. V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako
dodací a záručný list pokiaľ nie je k objednanému tovaru doložený osobitný záručný
list výrobcu.
5.11. Spôsoby platieb: platba na dobierku, platba bezhotovostným prevodom na účet
predávajúceho, v hotovosti pri osobnom odbere.
……………………………………
(doplniť text, body a články)
6
8.18. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude
uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe
pôvodne vystavenej faktúry a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru
za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na
nový tovar.
8.19. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok
na uplatnenie záruky podľa bodu 8.13. týchto všeobecných obchodných podmienok,
bezplatné.
8.20. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je
oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s
kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je
možné neskôr túto chybu reklamovať.
8.21. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla
riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za
tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.
8.22. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom môže
kupujúci:
a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie
chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d) odstúpiť od zmluvy.
8.23. Voľba medzi nárokmi uvedenými v 8.22. kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi
predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po
tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu
predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich
opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie
náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom,
čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v
primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni,
môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
8.24. Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v bode 8.23., má
nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
8.25. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom,
môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných
vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.
8.26. Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od
zmluvy, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru.
Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním
náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť
kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.
8.27. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím
dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel
predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a
na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje
povinnosti v tejto lehote. Táto lehota musí byť určená v súlade s bodom 8.10. týchto
Obchodných podmienok pre podnikateľov.
8.28. Dokiaľ kupujúci neurčí lehotu podľa bodu 8.27. alebo neuplatní nárok na zľavu
z kúpnej ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej
lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie,
neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty
podľa odseku 8.27.
8.29. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z bodu 8.27. alebo
8.28., môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy
odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty
podľa bodu 8.27. alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený
nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť.
8.30. Na účely týchto Obchodných podmienok je porušenie zmluvy podstatné, ak
strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo
rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo
z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na
plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že
porušenie zmluvy nie je podstatné.
8.31. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na
uplatnenie reklamácie.
8.32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako
využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa týchto
reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok
reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu
rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
8.33. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené
zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená,
môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom
súdu.
8.34. Doklady potrebné na prevzatie tovaru reklamácie na pobočke v prípade
nákupu podnikateľa, platcu DPH:
– Tovar objednaný na osobný odber môže prevziať iba konateľ spoločnosti
alebo ním splnomocnená osoba.
– Ak tovar príde prevziať zamestnanec spoločnosti, je nutné splnomocnenie
konateľa s číslom Občianskeho preukazu u povereného zamestnanca.
– Na overenie konateľa alebo ním splnomocnenej osoby je potrebné preukázať
sa platným Občianskym preukazom a Výpisom z Obchodného resp.
Živnostenského registra, aby sa predchádzalo zámene osôb pri preberaní
tovaru.
9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podnikateľom
9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob,
nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého
v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili
realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z
dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od
neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej
týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom
obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho
a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14
dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci
pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim
na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne
ďalšie poplatky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak
kupujúci neprevzal tovar do ……. pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný
tento tovar prevziať.
9.2. Kupujúcemu, ktorým je podnikateľ môže byť ponúknuté náhradné odstúpenie od
kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny
vráteného tovaru. Stav tovaru bude zhodnotený predávajúcim. V prípade
nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na
náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné
ďalšie vzniknuté náklady. Predávajúci si vyhradzuje právo na neumožnenie
odstúpenia, vzhľadom k povahe výrobku a jeho stavu v čase vrátenia.
9.3. Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „Obchodný zákonník“).
10. Záverečné ustanovenia
10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných
podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných
obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho.
10.2. Predávajúci sa kupujúcemu zaväzuje, že cena za tovar v čase jeho objednávky
sa nezmení, za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby. Predávajúci
nezodpovedá kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou
službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru
(vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou, alebo
poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka
kuriérskej služby, alebo na pošte).
10.3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej
zmena musí mať písomnú formu.
10.4. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa
považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu
5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa vrátenia tovaru
predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy
predávajúcemu.
10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná
najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.
10.6. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa
vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
V Bratislave, dňa ……………………………….